ReadyPlanet.com
dot dot
dot
FAST TRACK อย. ด่วน
dot
dot
บริการด้านอื่นๆ
dot
dot
Website อื่น
dot
dot
พันธมิตรทางธุรกิจ
dot
dot
รับ - ข่าวสาร

dot


ทัวร์คุณภาพสูงราคาถูก


กรมประมง

 สายด่วน 090-973-5985

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
1. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต
1.1 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ *
1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต (ต้องไม่เกิน 6 เดือน)
1.3 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (หนังสือมอบอำนาจแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ *) พร้อมกับติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาด้วย)
1.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๐๑) หรือ
ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นผู้ขออนุญาต เป็นผู้ขอรับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ
ใบทะเบียนพาณิชย์)
1.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ทบ.8 * คือรายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว์
2. กรณีบุคคลธรรมดา
2.1 คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ *
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือใบทะเบียนพาณิชย์
2.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ทบ.8 * คือรายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว์
 
อายุของใบอนุญาตขาย มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต
อัตราค่าธรรมเนียม (ชำระเมื่อมารับใบอนุญาต)
(ก) ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
(ข) ขายปลีก ฉบับละ 100 บาท
 
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
 
1. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต
1.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ *
1.2 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์หรือใบแทน
1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ไม่เกิน 6 เดือน 
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
1.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินกิจการ (รับรองสำเนาด้วย) (กรณีที่ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจตามข้อ 1.8 และ 1.9)
1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ (รับรองสำเนาด้วย) 
(กรณีที่ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจตามข้อ 1.8 และ 1.9)
1.6 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ทบ.8 * คือรายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว์
1.7 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ *) 
(เฉพาะกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการ) พร้อมกับติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาทะเบียนบ้าน 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาด้วย) 
1.8 หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้มาติดต่อกับกรมประมง (หนังสือมอบอำนาจ(แบบที่ 1)*) (เฉพาะกรณีที่ผู้มาติดต่อกับกรมประมงไม่ได้เป็นผู้ดำเนินกิจการหรือผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน) พร้อมกับติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาด้วย) 
 
2. กรณีบุคคลธรรมดา
2.1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ *
2.2 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์หรือใบแทน
2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาด้วย) (กรณีที่ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจตามข้อ 2.7)
2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ (รับรองสำเนาด้วย) 
(กรณีที่ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจตามข้อ 2.7)
2.5 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ได้แก่ ทบ.8 * คือรายละเอียดสถานที่ขายอาหารสัตว์
2.6 หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้มาติดต่อกับกรมประมง (หนังสือมอบอำนาจ (แบบที่ 2)*) (เฉพาะกรณีที่ผู้มาติดต่อกับกรมประมงไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ) พร้อมกับติดอากรแสตมป์ 30 บาท และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (รับรองสำเนาด้วย)
อายุของใบอนุญาตขาย มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต
อัตราค่าธรรมเนียม (ชำระเมื่อมารับใบอนุญาต)
(ก) ขายส่งและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
(ข) ขายปลีก ฉบับละ 100 บาท
 
 
 

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ซัคเซสโซ่ อินเตอร์นาซิโอนาเล่ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 50/9 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร : 090-973-5985 แฟกซ์ : 02-082-9367 สายด่วน : 081-298-0600, 081-250-5943
อีเมล : Successo.Inter@gmail.com
เว็บไซต์ : www.SuccessoInter.com