ReadyPlanet.com
dot dot
dot
FAST TRACK อย. ด่วน
dot
dot
บริการด้านอื่นๆ
dot
dot
Website อื่น
dot
dot
พันธมิตรทางธุรกิจ
dot
dot
รับ - ข่าวสาร

dot


ทัวร์คุณภาพสูงราคาถูก


PAPERLESS

 Paperless คืออะไร

ระบบ Paperless ของกรมศุลกากร

    ระบบ Paperless เป็นระบบที่กรมศุลกากรประกาศให้มีการใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 เพื่อให้การดำเนินการพิธีการศุลกากรเป็นไปแบบไร้เอกสาร โดยเริ่มต้นใช้กับใบขนสินค้าขาออก และใบเคลื่อนย้ายสินค้า (Goods Control List) ส่วนใบขนขาเข้ายังคงให้เดินพิธีการศุลกากรด้วยระบบ EDI ตามเดิม

โดยโครงการ Paperless นี้นอกจากจะใช้สำหรับการทำใบขนขาออกและขาเข้าแล้ว ยังครอบคลุมการดำเนินการพิธีการอย่างอื่นด้วย อาทิ
• การส่งข้อมูลใบเคลื่อนย้ายสินค้า (Goods Control List) ซึ่ง upgrade มาจาก E-Container ที่เคยอยู่บนระบบ EDI
• การส่งข้อมูลรายงานเรือเข้า (E-Manifest)import-chaina• การส่งข้อมูลการชำระภาษีขาเข้า (E-Payment

กลุ่มผู้ใช้งาน

• ผู้ส่งออก 
• ตัวแทนส่งออก Shipping, Customs Broker 
• ผู้ให้บริการคีย์ใบขน (Service Counter )

ประโยชน์จากการใช้ระบบ Paperless

• ลดเอกสารที่ใช้ในการเดินพิธีการศุลกากร เช่นใบแนบต่างๆ 
• เตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ระบบอื่นๆ ได้ง่าย เพราะระบบใบขน Paperless เป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมอื่นๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกัน 
• ลดเวลาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ เพราะสามารถลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปยังกรมศุลกากรได้ หรือกรณีที่ตัวแทนไม่ต้องการจะลงลายเซ็น ก็สามารถส่งข้อมูลใบขนไปให้ผู้ส่งออกเป็นผู้ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
• ข้อมูลมีความปลอดภัยมากกว่าระบบเดิม เนื่องจากก่อนส่งข้อมูลทุกครั้งจะต้องมีการลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ก่อน และข้อมูลจะถูกเข้ารหัส จะมีเพียงกรมศุลกากรที่เดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดข้อมูลนั้นอ่านได้

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Customs (Paperless)

 

1. ผู้ประกอบการ (:-ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร)

1.1 ผู้ประกอบการ หมายถึง 
(1) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (ผู้นำเข้า - ส่งออก) 
(2) ตัวแทนออกของ 
(3) ผู้รับผิดชอบการบรรจุ 
(4) ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเขา - ออก 
(5) ธนาคารศุลกากร (Customs Bank) 
(6) เคานเตอร์บริการ 
1.2 สถานที่ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน 
(1) ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคา หรือ 
(2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหรือสำนักงานศุลกากร หรือ 
(3) ด่านศุลกากร

2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ e-Customs 
ผู้ประกอบการ (ลำดับที่ 1 - 5) ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Customs สามารถเลือกวิธีการรับ - ส่ง ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ 
ดังนี้ 
2.1 ผู้ประกอบการประสงค์จะรับ - ส่ง ข้อมูลและลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เอง (ดูรายละเอียด
ข้อ 3) 
2.2 ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะรับ - ส่ง ข้อมูลเอง 
2.2.1 เลือกใช้บริการของตัวแทนออกของ ซึ่งเลือกปฏิบัติได้ 2 ทาง 
2.2.1.1  ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เอง (ดูรายละเอียดข้อ 4) 
2.2.1.2 ผู้ประกอบการมอบอำนาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้ลงลายมือชื่อทาง อิเล็กทรอนิกส์แทน (ดูรายละเอียดข้อ 5) 
2.2.2 เลือกใช้เคาน์เตอร์บริการ ผู้ประกอบการต้องนำข้อมูลใบขน, Invoice มาให้เคาน์เตอร์ บริการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรโดยเคาน์เตอร์บริการ จะทำการพิมพ์ใบขนสินค้า ให้ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อ

3. กรณีประสงค์จะรับ - ส่งข้อมูลและลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เอง ผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังนี้

3.1 จัดหา Software, VANS และใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 ณ หน่วยรับลงทะเบียนตามข้0อ 1.2 โดยต้อง กรอกแบบ “ค่าขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร” 
3.3 ทดสอบการรับ - ส่ง ข้อมูลพร้อมจัดส่งรายงานตามแบบที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด 
3.4 เมื่อผู้ประกอบการผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว สำนักเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสารจะออกรหัสจริง (EDI USER) ให้สำหรับใช้ในการรับ - ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-Customs 
4. กรณีไม่ประสงค์จะรับ - ส่ง ข้อมูล แต่จะลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เองผู้ประกอบการต้องดำเนินการ 
ดังนี้ 
4.1 จดหาใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4.2 ลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 ณ หน่วยรับลงทะเบียนตามข้อ 1.2 โดยต้อง กรอกแบบ “คำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร”

5. ผู้ประกอบการที่ต้องลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 แต่ไม่ต้องจดหาใบรับรองลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
5.1 กรณีมอบอานาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้รับ -  ส่ง ข้อมูล และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน 
5.2 กรณีใช้เคาน์เตอร์บริการ 
5.3 กรณีเป็นผู้รับโอนบัตรภาษี


ประกาศกรมศุลกากรและประกาศสำนักที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-Customs


1. การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

2. การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการใน กระบวนการทางศุลกากร

3. ยกเลิกการผ่านพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) สำหรับการ ส่งของออก

4. การยื่นคำขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การขอรับเงินชดเชยค่าภาษี อากร และการจัดทำตารางโอนสิทธิ สำหรับใบขนสินค้าที่ผ่านพิธีการ ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 

ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550

ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2550


ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ ทางภาษอากร ท 3/2550


ทั้งนี้สามารถ Download ประกาศฯ ได้ที่ www.customs.go.th ในหัวข้อ Paperless-Customs โดยสามารถ 
สอบถามข้อมูลหรือปัญหาการใช้ระบบ e-Customsได้ที่ Call Center 1164


paperless

 

ระบบ EDI (Export)

ระบบ e-Export

 1. มี 8 ขั้นตอน
 1. กรณี green line มี 2 จุดที่ต้องพบกับเจ้าหน้าที่
 1. ต้องพิมพ์ใบขนฯ และสำเนา
 1. ต้องให้ messenger นำใบขนฯ ไปให้ผู้ส่งออก
 1. ต้องยื่นเอกสาร invoice
 1. ต้องทำใบขนฯ มุมน้ำเงินกรณีขอใช้สิทธิประโยชน์
 1. ต้องทำใบสุทธินำกลับ
 1. ต้องจ้าง shipping มายื่นใบขนฯ
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบขนฯ และเอกสารอื่นๆ มากกว่าระบบ e-Export
 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูล น้อยกว่า เพราะไม่ต้องส่งข้อมูล invoice
 1. ค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมด (ข้อ 2 – 10) มากกว่าระบบ e-Export
 1. สะดวก รวดเร็ว น้อยกว่า ระบบ e-Export
 1. มี 5 ขั้นตอน
 1. กรณี green line ไม่ต้องพบกับเจ้าหน้าที่เลย
 1. ไม่ต้องพิมพ์ใบขนฯ และสำเนา
 1. ไม่ต้องใช้ messenger ผู้ส่งออกหรือผู้รับมอบลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์
 1. ไม่ต้องยื่นเอกสาร ยกเว้นกรณีเปิดตรวจ
 1. ไม่ต้องทำใบขนฯ มุมน้ำเงิน หากหน่วยงานใดยังต้องการใบขนฯ มุมน้ำเงินผู้ส่งออกสามารถพิมพ์ใบขนฯ แล้วรับรองตนเองได้
 1. ไม่ต้องทำใบสุทธินำกลับ
 1. ไม่ต้องจ้าง shipping มายื่นใบขน
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบขนฯ และเอกสารอื่นๆ น้อยกว่าระบบ EDI
 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลมีมากกว่า เพราะต้องส่งข้อมูล invoice
 1. ค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดน้อยกว่าระบบ EDI
 1. สะดวก รวดเร็ว มากกว่า เพราะมีขั้นตอนน้อยกว่า

 

 

การแก้ไขข้อมูลใบกำกับการขนย้ายและใบขนสินค้าขาออก

1. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้าเมื่อรถบรรทุกสินค้ามาถึงสถานีรับบรรทุกแล้ว
1.1. กรณียังมิได้ส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้ามาทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้รับผิดชอบการบรรจุยื่นเอกสารใบกำกับการขนย้ายสินค้าโดยใช้เคาน์เตอร์ บริการ หรือหน่ยบริการศุลกากรบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
1.2. กรณีรหัสสถานที่ตรวจปล่อยในใบกำกับการขนย้ายสินค้าไม่ตรงกับท่าที่จะส่งออกจริง เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
1.3. กรณีที่ผู้รับผิดชอบการบรรจุต้องยื่นคำขอแก้ไขข้อมูล ในกรณีที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้นำสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุกไปแล้ว มีดังนี้
1.3.1. เลขที่ตู้คอนเทนเนอร์ผิด
1.3.2. การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือเพิ่มเลขที่ใบขนสินค้า
1.3.3. การเปลี่ยนชื่อเรือ เที่ยวเรือ ไม่เปลี่ยนท่า
1.3.4. การเปลี่ยนตู้
กรณี ผู้รับผิดชอบการบรรจุไม่มาดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขในเรื่องใดๆ ตามข้อ 1.3 สินค้าในตู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการรับบรรทุกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลใบขนสินค้าขาออกหลังการส่งออก
ผู้ส่งสินค้าออกต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลภายหลังการส่งออก มีดังนี้
2.1. การตรวจรับกลับคืน, ยกเลิกการส่งออก
2.2. การส่งออกไม่ครบ (Shot Packing) แต่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาแก้ไขทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 10 วัน จะพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป
2.3. การแก้ไขในเรื่องอื่นๆ ภายหลังการส่งออก จะพิจารณาอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นรายๆ ไป

 อ้างอิงจาก : http://www.customs.go.th/OpenFile.jsp?docId=N00543Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ซัคเซสโซ่ อินเตอร์นาซิโอนาเล่ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 50/9 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร : 090-973-5985 แฟกซ์ : 02-082-9367 สายด่วน : 081-298-0600, 081-250-5943
อีเมล : Successo.Inter@gmail.com
เว็บไซต์ : www.SuccessoInter.com