ReadyPlanet.com
dot dot
dot
FAST TRACK อย. ด่วน
dot
dot
บริการด้านอื่นๆ
dot
dot
Website อื่น
dot
dot
พันธมิตรทางธุรกิจ
dot
dot
รับ - ข่าวสาร

dot


ทัวร์คุณภาพสูงราคาถูก


เครื่องมือแพทย์ (ผลิต/นำเข้า)

 

เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

1. เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุสำหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบโรคศิลปะ หรือการบำบัดโรคสัตว์ตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น ๆ  เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องวัดความดันโลหิต

2. เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุสำหรับใช้ให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ใดๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ เช่น อุปกรณ์แม่เหล็ก เก้าอี้นวด เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กายภาพบำบัด

3. ส่วนประกอบ ส่วนควบคุมอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์  คือ ของใช้ประจำอยู่กับเครื่องมือแพทย์เป็นอาจิณเพื่อประโยชน์การจัดดูแล ใช้สอย

3. เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุอื่น  เช่น ถุงยางอนามัย เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

การจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์เพื่อการกำกับดูแลในประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531 มีการควบคุมเครื่องมือแพทย์ที่ผลิต นำเข้า หรือขาย เป็น 3 ประเภท คือ

1. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับใบอนุญาต ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 6 รายการ ได้แก่ ถุงยางอนามัย ถุงมือสำหรับการตรวจโรค ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว กระบอกฉีดยาอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ได้ครั้งเดียว ชุดตรวจเชื้อเอไอวีเพื่อวินิจฉัยโรค

2. เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 รายการ ได้แก่ ชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อการวิจัยหรือการค้นคว้า เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังร่างกาย เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย

3. เครื่องมือแพทย์ทั่วไป เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ทั้ง 2 ประเภท แต่ผู้ประกอบการต้องมีหนังสือรับรองการขายในประเทศผู้ผลิต ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร

ค่าธรรมเนียมเครื่องมือแพทย์ 
1. ใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์                                    ฉบับละ  1,000 บาท 
2. ใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์                                 ฉบับละ  2,000 บาท 
3. ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์                                     ฉบับละ  300 บาท 
4. การอนุญาตให้ย้ายสถานที่ผลิต นำเข้า ขาย 
หรือสถานที่เก็บเครื่องมือแพทย์                                         ฉบับละ  100 บาท 
5. ใบแทนใบอนุญาต                                                         ฉบับละ  50 บาท 
6. การต่ออนุญาตครั้งละเท่ากับ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น ๆ ต่ละฉบับ                              ฉบับละ  50 บาท

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ซัคเซสโซ่ อินเตอร์นาซิโอนาเล่ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 50/9 หมู่ที่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร : 090-973-5985 แฟกซ์ : 02-082-9367 สายด่วน : 081-298-0600, 081-250-5943
อีเมล : Successo.Inter@gmail.com
เว็บไซต์ : www.SuccessoInter.com