ReadyPlanet.com


Download แบบฟอร์ม อาหาร/สำนักอาหาร


 
สำนักอาหาร       Food Control Division
 
 
(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)                                                                                                                                               Thai / Eng
 
สำนักอาหาร
Food Control Division

สำนักอาหาร
Food Control Division
สำนักอาหาร
Food Control Division
สำนักอาหาร
Food Control Division
สำนักอาหาร
Food Control Division
สำนักอาหาร
Food Control Division
สำนักอาหาร
Food Control Division
สำนักอาหาร
Food Control Division

สำนักอาหาร       Food Control Division
สำนักอาหาร       Food Control Division
สำนักอาหาร       Food Control Division
Webmaster
การ Download แบบฟอร์มไปใช้ สามารถจัดพิมพ์ใน Word แต่ต้องมีรูปแบบเช่นเดียวกับใน PDF File
เรื่อง
แบบฟอร์ม
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
คำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.1)
คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.3)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.4)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.5)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.6)
คำรับรองประกอบการขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร          Word
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขอต่ออายุใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.8)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขอใบแทนใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.9)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตย้ายสถานที่นำเข้าหรือสถานที่เก็บอาหาร (แบบ อ.10)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.11)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว (แบบ อ.12)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตผลิตอาหารหรือส่งออกซึ่งอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร
หรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (แบบ อ.15)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.17)
คำขอแก้ไขทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.19)
คำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (แบบ อ.20)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ ส.4)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.5)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตผลิตอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ ฉ.7)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1)
แบบการแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.3)
แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่ได้รับอนุญาตใช้ฉลากอาหาร (แบบ สบ.4)
ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)
แบบการแก้ไขรายละเอียดของอาหารที่จดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.6)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบขอให้พิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
หนังสือชี้แจงการขอเพิ่มฉลากอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบขอให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับอาหาร (สอบถามประเภทอาหาร)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
ใบรับรองแก้ไขคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิต/นำสั่งฯอาหาร
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
ใบรับรองแก้ไขคำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร / คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร / คำขอแก้ไขรายการทะเบียนอาหาร
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
หนังสือมอบอำนาจ(ผลิต/นำสั่ง)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
หนังสือมอบอำนาจ(ทะเบียน/ฉลาก/จดทะเบียน/แจ้งรายละเอียด)
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
หนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบคำขอการรับรองระบบ HACCP
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบคำขอการรับรองระบบ GMP ตามกฎหมาย
ดาวน์โหลดตัวอย่าง
แบบคำขอการรับรองระบบ GMP ด้านอาหาร
ดาวน์โหลดตัวอย่าง

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-09-02 10:13:23กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2012 All Rights Reserved.