ReadyPlanet.com


อาหารเสริม - ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ


 (สำเนา)

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง  ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ

-------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) ..2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ..2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ..2522 อันเป็นกฎหมายที่มี           บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของ                คณะกรรมการอาหาร ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ การใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้ใช้ได้ตามชนิดและไม่เกิน

ปริมาณสูงสุด ตามตารางบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ               แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ในกรณีที่มีการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามข้อ 1 รวมกัน

ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ส่วนประกอบแต่ละชนิดต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดตามที่กำหนดไว้

ข้อ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ)                            มานิตย์ อรุณากูร

                     (นายมานิตย์ อรุณากูร)

                          รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
                      เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123 ตอนพิเศษ 72 ง ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ..2549)

 

รับรองสำเนาถูกต้อง

 

(นางสาวพัชนี อินทรลักษณ์)

 

นักวิชาการอาหารและยา 8 .

 

 


 

ตารางบัญชีรายชื่อส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ส่วนประกอบที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ

ลำดับ

ชื่อชนิดของวิตามินหรือแร่ธาตุ หรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ตามคำแนะนำให้บริโภค 1 วัน

(Thai Recommended Daily Intakes)

1

วิตามินเอ (Vitamin A) ,หรือ เรทินอล (retinol), หรือ เรทินิลแอซีเทต (retinyl acetate), หรือ เรทินิลแพลมิเทต (retinyl palmitate), หรือ  เบต้า-แคโรทีน (beta-carotene)

800  ไมโครกรัม อาร์อี (mg RE) คำนวณเป็นวิตามินเอ

2

วิตามิน ดี (Vitamin D), หรือ คอเลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol), หรือ เออร์โกแคลซิเฟอรอล(ergocalciferol)

5 ไมโครกรัม (mg) คำนวณเป็นวิตามินดี

3

วิตามิน อี (Vitamin E), หรือ ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล (D-alpha-tocopherol), หรือ ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอรอล  (DL-alpha-tocopherol), หรือ ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต (D-alpha-tocopheryl acetate), หรือ ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต (DL- alpha-tocopheryl acetate), หรือ ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซักซิเนต

(D-alpha-tocopheryl acid succinate)

10 มิลลิกรัม แอลฟา-ทีอี (mg a-TE)  คำนวณเป็นวิตามินอี

4

วิตามิน เค (Vitamin K), หรือ ฟิลโลควิโนน (phylloquinone)

80 ไมโครกรัม (mg) คำนวณเป็นวิตามิน เค

5

วิตามิน บี 1 (Vitamin B1), หรือ ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด์ (thiamin hydrochloride), หรือ ไทอะมีนโมโนไนเตรต  (thiamin mononitrate)

1.5 มิลลิกรัม (mg)  คำนวณเป็นวิตามิน บี 1

6

วิตามิน บี 2 (Vitamin B2), หรือ ไรโบฟลาวิน (riboflavin), หรือ ไรโบฟลาวิน ๕’–ฟอสเฟต,โซเดียม (riboflavin 5’-phosphate, sodium)

1.7 มิลลิกรัม (mg)  คำนวณเป็นวิตามิน บี 2

7

ไนอะซิน (Niacin), หรือ กรดนิโคทินิก (nicotinic acid), หรือ นิโคทินาไมด์ (nicotinamide), หรือ ไนอะซินาไมด์ (niacinamide)

20 มิลลิกรัม เอ็น อี (mg NE)  คำนวณเป็นไนอะซิน

8

กรดแพนโททีนิค (Pantothenic acid), หรือ ดี-แพนโททีเนต, แคลเซียม (D-pantothenate, calcium), หรือ

ดี-แพนโททีเนต, โซเดียม (D-pantothenate, sodium), หรือ เด็กซ์แพนทีนอล (dexpanthenol), หรือ แคลเซียมแพนโททีเนต (calcium pantothenate)

6 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นกรดแพนโททีนิค


2

ลำดับ

ชื่อชนิดของวิตามินหรือแร่ธาตุ หรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ตามคำแนะนำให้บริโภค 1 วัน

(Thai Recommended Daily Intakes)

9

วิตามิน บี 6 (Vitamin B6), หรือ ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด์ (pyridoxine hydrochloride), หรือ ไพริดอกซีน ๕’–ฟอสเฟต (pyridoxine 5’-phosphate)

2 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นวิตามิน บี 6

10

โฟเลต (Folate), หรือ กรดพเทโรอิลโมโนกลูทามิก (pteroylmonoglutamic acid), หรือกรดโฟลิก (folic acid)

200 ไมโครกรัม (mg) คำนวณเป็นโฟเลต

11

วิตามิน บี12 (Vitamin B12), หรือ ไซยาโนโคบาลามิน (cyanocobalamin), หรือ ไฮดรอกโซโคบาลามิน (hydroxocobalamin)

2 ไมโครกรัม (mg) คำนวณเป็นวิตามิน บี 12

12

แคลเซียม (calcium), หรือ แคลเซียมอมิโนแอซิดคีเลต (calcium amino acid chelate), หรือ แคลเซียม                แอสคอร์เบต (calcium ascorbate), หรือ แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate), หรือ แคลเซียมเคซีเนต  (calcium casienate), หรือ แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride), หรือ เกลือแคลเซียมของกรดซิทริก (calcium salts of citric acid), หรือ แคลเซียมกลูโคเนต (calcium gluconate), หรือ แคลเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต  (calcium glycerophosphate), หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide), หรือ แคลเซียม-แอล-แล็กเทต  (calcium - L- lactate), หรือ แคลเซียมแล็กเทต (calcium lactate), หรือ แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide), หรือ แคลเซียมพรอพิโอเนต (calcium propionate), หรือ แคลเซียมฟอสเฟตไดเบซิก (calcium phosphate dibasic), หรือ แคลเซียมไพรูเวต (calcium pyruvate), หรือ เกลือแคลเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก  (calcium salts of orthophosphoric acid)

800 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นแคลเซียม

13

ไบโอติน (Biotin), ดี-ไบโอทิน (D-biotin)

150 ไมโครกรัม (mg) คำนวณเป็นไบโอติน

14

วิตามิน ซี (Vitamin C) , หรือ กรดแอล-แอสคอร์บิก (L-ascorbic acid), หรือ โซเดียม-แอล-แอสคอร์เบต  (sodium-L-ascorbate), หรือ แคลเซียม-แอล-แอสคอร์เบต (calcium-L-ascorbate), หรือ โพแทสเซียม-                     แอล-แอสคอร์เบต (potassium-L-ascorbate), หรือ แอล-แอสคอร์บิล ๖-แพลมิเทต (L-ascorbyl 6-palmitate)

60 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นวิตามิน ซี


3

ลำดับ

ชื่อชนิดของวิตามินหรือแร่ธาตุ หรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ตามคำแนะนำให้บริโภค 1 วัน

(Thai Recommended Daily Intakes)

15

 

แมกนีเซียม (Magnesium), หรือ แมกนีเซียมแอซีเทต (magnesium acetate), หรือ แมกนีเซียมอมิโนแอซิด                          คีเลต (magnesium amino acid chelate), หรือ แมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate), หรือ

แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride), หรือ แมกนีเซียมซิเทรตมาเลต (magnesium citrate malate), หรือ แมกนีเซียมกลูโคเนต (magnesium gluconate), หรือ แมกนีเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (magnesium glycerophosphate), หรือ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (magnesium hydroxide), หรือ แมกนีเซียมไตรซิลิเคต (magnesium tri-silicate), หรือ แมกนีเซียมไพโดเลต (magnesium pidolate), หรือ แมกนีเซียมมาเลต(magnesium malate), หรือ แมกนีเซียมกลูโคเฮปโทเนต (magnesium glucoheptonate), หรือ เกลือแมกนีเซียมของกรดซิทริก (magnesium salts of citric acid), หรือ เกลือแมกนีเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก(magnesium salts of orthophosphoric acid), หรือ แมกนีเซียมเอทาโนลามีนฟอสเฟต (magnesium ethanolamine phosphate), หรือ แมกนีเซียมแล็กเทต (magnesium lactate), หรือ แมกนีเซียมออกไซด์ (magnesium oxide), หรือ แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate)

350 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นแมกนีเซียม

 

 

16

เหล็ก (Iron), หรือ เฟอร์รัสคาร์บอเนต (ferrous carbonate), หรือ เฟอร์รัสซิเทรต (ferrous citrate), หรือ

เฟอร์ริกแอมโมเนียมซิเทรต (ferric ammonium citrate), หรือ เฟอร์รัสฟิวมาเลต (ferrous fumarate), หรือ

เฟอร์รัสกลูโคเนต (ferrous gluconate), หรือ เฟอร์รัสแล็กเทต (ferrous lactate), หรือ เฟอร์รัสซัลเฟต (ferrous sulphate), หรือ เฟอร์ริกไพโรฟอสเฟต (ferric pyrophosphate), หรือ เฟอร์ริกโซเดียมไดฟอสเฟต (ferric sodium diphosphate), หรือ เฟอร์ริกแซ็กคาเรต (ferric saccharate), หรือ ไอร์เออนอมิโนแอซิดคีเลต (iron amino acid chelate)

15 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นเหล็ก


4

ลำดับ

ชื่อชนิดของวิตามินหรือแร่ธาตุ หรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ตามคำแนะนำให้บริโภค 1 วัน

(Thai Recommended Daily Intakes)

17

ทองแดง (copper), หรือ

ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2012-07-04 12:01:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3350475)

 

ลำดับ

ชื่อชนิดของวิตามินหรือแร่ธาตุ หรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ตามคำแนะนำให้บริโภค 1 วัน

(Thai Recommended Daily Intakes)

17

ทองแดง (copper), หรือ คิวพริกคาร์บอเนต (cupric carbonate), หรือ คิวพริกซิเทรต (cupric citrate), หรือ

คิวพริกกลูโคเนต (cupric gluconate), หรือ คิวพริกซัลเฟต (cupric sulphate), หรือ คอปเปอร์กลูโคเนต (copper gluconate), หรือ คอปเปอร์ไลซีนคอมเพล็กซ์ (copper lysine complex), หรือ คอปเปอร์ออกไซด์ (copper oxide), หรือ คอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulphate)

2 มิลลิกรัม (mg)  คำนวณเป็นทองแดง

18

ไอโอดีน (Iodine), หรือ โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide), หรือ โซเดียมไอโอไดด์ (sodium iodide),

โซเดียมไอโอเดต (sodium iodate)

150 ไมโครกรัม (mg) คำนวณเป็นไอโอดีน

19

สังกะสี (zinc), หรือ ซิงก์แอซีเทต (zinc acetate), หรือ ซิงก์อมิโนแอซิดคีเลต (zinc amino acid chelate), หรือ ซิงก์คาร์บอเนต (zinc carbonate), หรือ ซิงก์คลอไรด์ (zinc chloride), หรือ ซิงก์ซิเทรต (zinc citrate), หรือ ซิงก์กลูโคเนต (zinc gluconate), หรือ ซิงก์ไกลซิเนต (zinc glycinate), หรือ ซิงก์แล็กเทต (zinc lactate), หรือ ซิงก์ออกไซด์ (zinc oxide), หรือ ซิงก์ซัลเฟต (zinc sulphate), หรือ ซิงก์พิโคลิเนต (zinc picolinate)

15 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นสังกะสี

20

แมงกานีส (manganese), หรือ แมงกานีสอมิโนแอซิดคีเลต (manganese amino acid chelate), หรือ

แมงกานีสคาร์บอเนต (manganese carbonate), หรือ แมงกานีสคลอไรด์ (manganese chloride), หรือ

แมงกานีสซิเทรต (manganese citrate), หรือ แมงกานีสกลูโคเนต (manganese gluconate), หรือ แมงกานีสกลีเซอโรฟอสเฟต (manganese glycerophosphate), หรือ แมงกานีสไกลซิเนต (manganese glycinate), หรือ แมงกานีสซัลเฟต (manganese sulphate), หรือ แมงกานีสโอโรเทตดีไฮเดรต (manganese orotate dehydrate)

3.5 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นแมงกานีส

21

โซเดียม (sodium), หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate), หรือ โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate), หรือ โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride), หรือ โซเดียมซิเทรต (sodium citrate), หรือ โซเดียม

กลูโคเนต (sodium gluconate), หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide), หรือ โซเดียมแล็กเทต(sodium lactate), หรือ เกลือโซเดียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (sodium salts of orthophosphoric acid)

2,400 มิลลิกรัม (mg)  คำนวณเป็นโซเดียม


5

ลำดับ

ชื่อชนิดของวิตามินหรือแร่ธาตุ หรือวิตามินหรือแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ตามคำแนะนำให้บริโภค 1 วัน

(Thai Recommended Daily Intakes)

22

โพแทสเซียม (potassium), หรือ โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต (potassium bicarbonate), หรือ โพแทสเซียมคาร์บอเนต (potassium carbonate), หรือ โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride), หรือ โพแทสเซียม

ซิเทรต (potassium  citrate), หรือ โพแทสเซียมกลูโคเนต (potassium gluconate), หรือ

โพแทสเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (potassium glycerophosphate), หรือ โพแทสเซียมแล็กเทต (potassium lactate), หรือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide), หรือ เกลือโพแทสเซียมของกรดออร์โทฟอสฟอริก (potassium salts of orthophosphoric acid)

3,500 มิลลิกรัม (mg) คำนวณเป็นโพแทสเซียม

23

ซีลีเนียม (selenium), หรือ ซีลีเนียมเอนริชส์ยีสต์ (selenium enriches yeast), หรือ ซีลีเนียม (III) เอนริชส์ยีสต์ (selenium (III) enriches yeast), หรือ ซีลีโนซีสเทอีน (selenocysteine), หรือ ซีลีเนียมอมิโนแอซิดคีเลต(selenium amino acid chelate)

70 ไมโครกรัม (mg)  คำนวณเป็นซีลีเนียม

24

โครเมียม (chromium), หรือ โครเมียมอมิโนแอซิดคีเลต (chromium amino acid chelate), หรือ โครเมียม

พิโคลิเนต (chromium picolinate), หรือ โครเมียมโพลีนิโคทิเนต (chromium polynicotinate)

130 ไมโครกรัม (mg)  คำนวณเป็นโครเมียม

25

โมลิบดินัม (molybdenum), หรือ โมลิบดีนัมแอสพาเตต (molybdenum aspartate)

160 ไมโครกรัม (mg) คำนวณเป็นโมลิบดินัม

26

ฟลูออไรด์ (fluoride), หรือ โพแทสเซียมฟลูออไรด์ (potassium fluoride) หรือ โซเดียมฟลูออไรด์ (sodium fluoride)

2 มิลลิกรัม (mg)  คำนวณเป็นฟลูออไรด์

27

ฟอสฟอรัส (phosphorus)

800 มิลลิกรัม (mg)  คำนวณเป็นฟอสฟอรัส

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2012-07-04 12:02:16[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

Copyright © 2012 All Rights Reserved.