ReadyPlanet.com


เครื่องสำอาง - ประกาศ อย. เรื่องกำหนดแบบแจ้่งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง


Click DownLoad File แบบจค. ใหม่ 18 มิถุนายน 2555

 

 

 

 การแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุม

 

1.              ข้อมูลที่ต้องรู้

1.1        “เครื่องสำอางหมายถึง

1.1.1    วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อ

ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม และรวม

ตลอดทั้งเครื่องประทิ่นผิวต่างๆด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอก

ร่างกาย

1.1.2  วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือ

1.1.3   วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง

1.2  ผลิต หมายความว่า ทำ ผสม เปลี่ยนรูป แปรสภาพ ปรุงแต่ง แบ่งบรรจุ หรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ

1.3  นำเข้า  หมายความว่า  นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

1.4  แบ่งบรรจุ หมายถึง กระบวนการแบ่งบรรจุ และบรรจุเครื่องสำอางลงในภาชนะบรรจุ 

ที่มีฉลากแล้วหรือต้องมาผนึกฉลากก่อนจำหน่าย

1.5   รวมบรรจุ  หมายถึง กระบวนการผนึกฉลากบนภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง และ/หรือ การรวม

บรรจุเครื่องสำอางไว้ในชุดเดียวกัน  ที่มีฉลากหรือต้องมาผนึกฉลากก่อนจำหน่าย

1.6      ขาย  หมายความว่า จำหน่าย จ่ายแจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการค้าและ

หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อขายด้วย

         1.7   ภาชนะบรรจุ หมายความว่า  วัตถุใดๆ ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่อเครื่องสำอางโดยเฉพาะ

         1.8   ฉลาก หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆเกี่ยวกับเครื่องสำอางซึ่งแสดงไว้ที่

เครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับเครื่องสำอาง ภาชนะบรรจุ หรือ

หีบห่อ และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบกับเครื่องสำอาง

1.9        เครื่องสำอางควบคุม หมายถึง เครื่องสำอางที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะต้องแจ้งรายละเอียดของ

เครื่องสำอางควบคุมและชำระค่าธรรมเนียมรายปีก่อนจึงจะผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง ควบคุมได้

1.10 การแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุม หมายถึง การยื่นแบบแจ้งการผลิตหรือนำเข้าเครื่อง

สำอาง  ควบคุม (แบบ จ..) ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และชำระค่าธรรมเนียม

รายปี ก่อนวันผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สำนักงานประกอบกิจการของ

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าตั้งอยู่

 

2.             ขั้นตอนการจดแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

2.1        ยื่นขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ  และยื่นขอรหัสผู้ประกอบการ(กรณีเป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเดิมเท่านั้น)

2.2 แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

- ตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้สอดคล้องตามกฎหมาย

- นำแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GOOD MANUFACTURING PRACTICE GMP)

มาใช้

2.3  ชำระค่าธรรมเนียมรายปี และชำระต่อในปีถัดไป

 2.4  จัดทำฉลากภาษาไทยให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย ผนึกติดที่ภาชนะบรรจุเครื่องสำอางก่อนออกจำหน่าย

 2.5   จัดทำแฟ้มข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมด  อาทิเช่น     คุณสมบัติของวัตถุดิบ  ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์และของสารแต่ละชนิดที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง          สูตรส่วนผสมของเครื่องสำอาง หลักฐานการกล่าวอ้างสรรพคุณ(ถ้ามี) เป็นต้น เก็บไว้ที่สถานประกอบกิจการเครื่องสำอางและต้องส่งมอบให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้ามีการร้องขอ

3.   การยื่นขอให้ประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ(กรณีเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือหนังสือมอบอำนาจเดิมหมดอายุ

3.1   Flow Chart แสดงขั้นตอนการยื่นขอให้ประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ

3.2          ขั้นตอนการยื่นคำขอ

                              ให้ผู้ยื่นนำเอกสารตามข้อ 3.3 ไปยื่นได้ ณ  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สำนักงานประกอบกิจการของ

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าตั้งอยู่ โดยดำเนินการดังนี้

3.2.1                   ขอนัดคิวยื่นเรื่องโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ช่องบริการที่ 27 หรือ โทรศัพท์นัดที่

โทร 02-590-7422 (กรณียื่นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ)

3.2.2                   ยื่นเรื่องเมื่อถึงกำหนดคิวนัดที่ช่องบริการที่ 27 (กรณียื่นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์     สุขภาพเบ็ดเสร็จ)

                           3.2.3      รอผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่

-                   กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ทันที เจ้าหน้าที่จะเรียกพบ

และแจ้งข้อบกพร่อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 3.2.1 ใหม่  แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ลงนามรับเอกสารคืน

-                   กรณีถูกต้องให้รับเอกสารและหลักฐานที่ผ่านการรับรองคืน

             3.3          เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอให้ประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ

3.3.1      หนังสือมอบอำนาจ ( แบบ F – C2 – 31 ) 1 ชุด ระบุข้อความดังนี้

                                       -เขียนที่  ให้ระบุชื่อสถานประกอบธุรกิจ

                                       -วันที่ เดือน ปี ให้ระบุวันเดือนปีที่ มอบอำนาจ

                             -ข้าพเจ้า ให้ระบุชื่อบุคคลและชื่อสถานประกอบการในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา หรือระบุชื่อนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล

                                       -ที่ตั้งสำนักงาน ให้ระบุสถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์หรือตามใบทะเบียนพาณิชย์ หรือตามความเป็นจริง (แล้วแต่กรณี)

                                       -โดยมี ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของบุคคล (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือชื่อและชื่อสกุลของกรรมการให้ครบตามจำนวนของกรรมการที่มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 คนก็ได้

                                       -ของกระทรวงพาณิชย์เลขที่ลงวันที่ ให้ระบุตามความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่

         ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ส่วนบุคคลธรรมดามิต้องระบุ)

                                       -ขอมอบอำนาจให้ ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนิน

กิจการ

                                            -และขอมอบให้ ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้เป็นผู้มายื่นเรื่อง

                                       -ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ให้ระบุวันเดือนปีที่ประสงค์จะให้มีผลใช้บังคับ

- ถึงวันที่ ให้ระบุวันเดือนปีที่ประสงค์จะให้สิ้นสุดการมอบอำนาจ ทั้งนี้

       ไม่ควรเกิน 1 ปี

 

                                     -ให้ผู้มอบอำนาจทุกคน ผู้รับมอบอำนาจทุกคน และพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อใน

ช่องที่กำหนดไว้ให้ และให้ระบุชื่อตนเองและชื่อสกุล ในวงเล็บที่กำหนดไว้ให้

                                                - ติดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท ในหนังสือมอบอำนาจ

3.3.2      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ หรือ 

ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน(แล้วแต่กรณี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3.3                  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต( กรณีบุคคลต่างชาติ )ของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจทุกคน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3.4      สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจทุกคน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3.5     สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว

( กรณีบุคคลต่างด้าวที่มิใช่กรรมการของนิติบุคคลนั้นรับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินกิจการ )พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

4.              การขอรหัสผู้ประกอบการ (กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นครั้งแรกเท่านั้น)

       
     ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-25 15:31:02


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3847598)

 ติดต่อ จนท. คุณดาด้า 081-298-0600 ได้เลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2015-10-30 08:23:01


ความคิดเห็นที่ 1 (3847492)

รบกวนหน่อยนะค่ะ พอดีต้องการแจ้งจด อย เครื่องสำอาง เอกสารหรือฟอร์ม สามารโหดลได้จากทางไหนค่ะ

หรือว่าต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปนิดาภา ฟักเงิน (samitthi-dot-2553-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-29 15:46:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2012 All Rights Reserved.